Mekatronik Mühendisliği Bölümü Komisyonları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KOMİSYONLAR, GÖREV ALANLARI ve GENEL ESASLAR

 

GENEL ESASLAR

1.  Komisyonlar; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize etmede bölüm başkanına ve bölüm kuruluna yardımcı organ olarak görev yaparlar. Komisyonlarda alınan kararlar, ön hazırlık ve yetkili organlara tavsiye niteliğindedir.

2.  Komisyonlar kendi görev sahaları ile ilgili olarak belirlenen işleri yaparlar. Bu süreçte her komisyon, “Kalite ve Program İyileştirme-Geliştirme Komisyonu” ile eşgüdüm halinde çalışır. Kalite değerlendirmesi yapılabilmesi için komisyonlar yıl boyunca yapılan çalışmaları raporlandırarak Kalite ve Program İyileştirme-Geliştirme Komisyonu’na teslim eder.

3.  Komisyonlar birlikte oturumlar düzenleyerek çalışmalar yürütebilir. İçerik bakımından ortak konularda bu yöntem tercih edilecektir.

4.  Komisyonlarda görev alacak akademik personel bölüm başkanlığınca bir yıllığına görevlendirilir.

5.  Her komisyon bir başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Komisyon başkanları unvan, performans ve komisyon görev alanıyla ilgili yetkinlik kriterleri dikkate alınarak Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

6.  Komisyon başkanı, komisyonun verimli ve düzenli çalışmasında, görev dağılımının yapılmasında ve üyelerin denetlenmesinde birinci dereceden sorumludur. Komisyonların genel performansı bölüm başkanlığı tarafından her yıl değerlendirilir.

7.  Her komisyon tüm faaliyetlerini arşivler ve yıllık komisyon rapor dosyasını oluşturur ve bölüm başkanlığına teslim eder. Komisyon tutanaklar dijital ortamda da kayıt altına alınır ve dijital veriler Bilişim Komisyonu’na teslim edilir.

8.  Bölüm başkanlığı gerekli durumlarda (örneğin yeni bir öğretim elemanı ve/veya öğretim üyesinin bölümde görev yapmaya başlaması halinde) yıl içinde komisyonların belirtilen görevleri ile başkan ve üyelerinde değişiklik yapabilir.

9.  Komisyon başkanı değişimlerinde komisyon dosyası dosyanın içeriğini gösteren bir teslim-tesellüm tutanağıyla birlikte teslim edilir/alınır.

10. Komisyon toplantılarına üst üste 3(üç) kez mazeretsiz katılmayanlar komisyon başkanı tarafından uyarılır, bu durum üyenin savunması ile birlikte komisyon tutanaklarında belirtilir.

 

BİLİŞİM KOMİSYONU

Bölüm internet sayfasının güncel tutulmasını sağlar, eğitim-öğretim amaçlı kullanılması uygun yazılımları belirleyerek bölüm başkanlığına iletir, bölüm envanterinde bulunan dizüstü bilgisayar, sunum cihazı gibi bilişim ekipmanlarının bakımını gerçekleştirir ve onarım gerektiren durumlarda bölüm başkanlığını bilgilendirir, derslerde bilgi teknolojilerinin aktif kullanımıyla ilgili öneriler sunar, diğer komisyonlardan gelen rapor ve tutanakların dijital dosyalarını güvenli bir şekilde bilgisayar ortamında saklar.

BİTİRME PROJESİ KOMİSYONU

Bölümümüz Bitirme Projesi Yönergesi kapsamında öğrenci taleplerinin alınması ve dağıtımını organize eder, öğrencileri proje konularının seçimi hakkında bilgilendirir, proje konusu seçim kriterleri hakkında bölüm kuruluna önerilerde bulunur, bitirme projeleriyle ilgili gerekli formlar ile proje şablon dosyası hazırlar ve bunları güncel tutar, öğrenci projelerinin listesini arşivler ve dönem sonunda projelerin sergilenmesini organize eder, projelerle ilgili görsel ve yazılı dokümanların kaydını saklar, proje mülakatlarının yürütülmesi için fakülte/bölüm bünyesinde gerekli hazırlıkları yapar.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Erasmus, Farabi, Mevlana, vb. gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını yürütür, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünü gerçekleştirir, bölümün gereksinimlerine uygun ikili anlaşmalar kurmak amacıyla yurtdışındaki üniversitelerle iletişime geçer, Bologna Süreci çalışmaları kapsamında yer alan program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını takip eder ve değerlendirir, Bologna bilgi sisteminde bölümle ilgili bilgilerin güncel tutulmasını koordine eder.

İNTİBAK, MUAFİYET ve YANDAL-ÇİFT ANADAL KOMİSYONU

Yatay geçiş, dikey geçiş, mühendislik tamamlama, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı ile yeniden kazanma, merkezi yerleştirme, ek kontenjan, mühendislik tamamlama gibi çeşitli yerleştirme yollarıyla bölüme kayıt yaptıran veya başka üniversitelerde/birimlerde yaz okulunda eğitim görmüş öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin intibaklarının yapılmasını ve muafiyet planlarının hazırlanmasını organize eder. Üniversitemizdeki diğer bölümlerle yandal ve çift anadal anlaşmalarının kurulmasına yönelik hazırlıklar yapar, anlaşmalarla ilgili gerekli yazışmaları yapar, yandal ve çift anadal ile ilgili dokümanları/formları hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Bölüm bünyesindeki laboratuvar, derslik ve ofislerdeki risk tespitini gerçekleştirerek iş sağlığı ve güvenliği açısından alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibinden sorumludur, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık rapor hazırlar ve bölüm başkanlığına alınması gereken tedbirleri sunar, laboratuvar komisyonuyla işbirliği içinde laboratuvar cihazlarının talimatnamelerini hazırlar.

KALİTE ve PROGRAM İYİLEŞTİRME-GELİŞTİRME KOMİSYONU

Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular, MÜDEK kriterlerine uyum sağlanmasıyla ilgili değerlendirmeler yaparak yapılması gerekenleri tespit ederek bölüm akademik kuruluna sunar, ayrıca program çıktılarının, yenilenecek eğitim amaçlarına ve mühendislik eğitimindeki gelişmelere bağlı olarak ve anket sonuçları, görüşmeler, nitel değerlendirmeler, öğrenci başarı notu ve eğitim olanakları hakkındaki görüşlerle birleştirerek güncellenmesi için taleplerini bölüm başkanlığına iletir, bölüm misyonu ve vizyonunu her yıl gözden geçirerek, üniversite ve fakültenin genel misyonu ve vizyonu ile uyumlu güncel ifade taslağı hazırlar.

LABORATUVAR KOMİSYONU

Bölümün laboratuvar ve alt yapı envanterini tutar, iş sağlığı ve güvenliği komisyonuyla işbirliği içinde laboratuvar cihazlarının talimatnamelerini hazırlar ve cihazların yanında görülebilecek şekilde konumlandırır, laboratuvarda çalışan öğrencilerin kayıtlarını tutar, laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapar, laboratuvar cihaz ve sarf malzemelerindeki eksiklikleri bölüm başkanlığına iletir, bakım ve onarım gerektiren cihazların tespitini yaparak bölüm başkanlığına bildirir, laboratuvarların temizlenmesini organize eder.

MEZUNİYET ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasına yardımcı olur, mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin transkriptlerini inceler ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencileri bölüm sekreterliğine bildirir, mezuniyet koşuluyla ilgili problem yaşayan öğrencilerin danışmanlarıyla iletişime geçer, mezun öğrencilerden geri bildirimde bulunanların kaydını tutar ve mezunlarımızın hangi meslek dallarında çalıştıklarını tespit eder.

STAJ ve İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları tamamlamaları gereken stajla ilgili öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder, staj formlarının güncellenmesini üstlenir, staj raporlarını değerlendirmesini yapar. İş yeri eğitimi ile ilgili tüm doküman, form ve anketleri hazırlar ve gerektiğinde günceller, mevcut iş yerlerini değerlendirir, yeni iş yerleri ile anlaşma sağlanması için gerekli adımları atar, iş yeri eğitimi için öğrencileri bilgilendirir, öğrencilerden gelen başvuruları alır, ilgili dönemde iş yeri eğitimine katılabilecek öğrencilerin %60’ını geçmeyecek şekilde akademik danışmanlarının önerisini dikkate alarak hangi öğrencilerin iş yeri eğitimi yapabileceğini belirler ve ilan eder, iş yeri eğitimi süresince Bölüm-Öğrenci-İşyeri koordinasyonunu sağlar, iş yeri eğitimi mülakatı için gerekli hazırlıkları planlar ve gerçekleştirir.

 

 

KOMİSYONLAR

BİLİŞİM KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Mert YILDIRIM (Başkan)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

 

BİTİRME PROJESİ KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Mert YILDIRIM (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

 

İNTİBAK, MUAFİYET ve YANDAL-ÇİFT ANADAL KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Mert YILDIRIM (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Üye)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

 

KALİTE ve PROGRAM İYİLEŞTİRME-GELİŞTİRME KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Başkan)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

 

LABORATUVAR KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

 

MEZUNİYET ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul BAYRAKTAR (Üye)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)

 

STAJ ve İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Ersen KURU (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ (Üye)

Arş.Gör. Oğuz EROL (Üye)

Arş.Gör. Berkay DÖNMEZ (Üye)