Yönetmelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Am, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans programlarına kayıt, eğitim-öğretim, geçişler, sınavlar, değerlendirme, diplomalar ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
 2. Birim: İlgili fakülte/yüksekokulu,
 3. Çift ana dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı olduğu ikinci bir lisans programını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretimi ile ilgili konuları ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

 1. Dekan: Düzce Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi hariç, diğer fakültelerin dekanlarını,
 2. Dekanlık: Düzce Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi hariç, diğer fakültelerin dekanlıklarını,
 3. Ders planı: Öğretim elemanı tarafından hazırlanan, dersin konularının ve uygulamalarının haftalara dağılımı, temel kaynaklar ile değerlendirme yöntemi gibi esasları içeren belgeyi,
 4. Fakülte: Düzce Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç diğer fakültelerini,

ğ) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

 1. İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu/yüksekokul yönetim kurulunu, ı) Müdür: Yüksekokul müdürlerini,
 2. Müdürlük: Yüksekokul müdürlüklerini,
 3. Not döküm belgesi: Öğrencinin aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgeyi (transkript),
 4. Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birden fazlasının devam şartının sağlanması veya başarılması koşulu aranılan dersi,
 5. Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
 6. Seçmeli Ders: Öğrencinin seçerek alabileceği dersi,
 7. Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
 8. Üniversite: Düzce Üniversitesini,

ö) Yan dal programı: Öğrencinin devam ettiği  lisans programıyla ilgili diğer bir  alanda bilgi edinmesini sağlayan programı,

 1. Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 1. Yüksekokul: Düzce Üniversitesine bağlı dört yıllık lisans öğretimi veren yüksekokulları,
 2. Zorunlu ders: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü olduğu dersi,

ş) (Ek: RG-10/09/2013-28761) Kredi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi “AKTS/ECTS” Kredisi) : Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

 1. (Ek: RG-10/09/2013-28761) Öğrenim Katkı Payı: İlgili mevzuat gereğince öğrenci tarafından ödenmesi zorunlu olan öğrenim ücretini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan Tespiti, İlk Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar Kontenjan tespiti

MADDE 5 - (1) Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları ile dikey geçiş kontenjanları, her eğitim-öğretim yılında ilgili kurulun önerisi ve Senato kararı alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Üniversitenin yatay geçiş kontenjanları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir

İlk kayıt işlemleri

 

MADDE 6 - (1) Öğrencilerin kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye ilk kayıt için her yıl; kayıt tarihi, kayıt yerleri ve istenilen belgeler, birimlere göre Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz, kaydı yapılmış olanların kayıtları silinir.

(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemleri

MADDE 7 - (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini yatırarak ve alacakları dersleri seçerek internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapar. Ders kaydı danışmanın onayından sonra kesinleşir.

 1. Haklı ve geçerli nedenlerle belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
 2. Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda dersle- re devam edemez, sınavlara alınmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 3. Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen süreler, azami öğrenim süresi hesabına katılır.
 4. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilen- mez.

Ders ekleme/silme ve dersten çekilme

MADDE 8 - (1) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde danışmanın onayını alarak kayıt sırasında aldığı derslerden bazılarını bırakabilir ve başka derslere kayıt yaptırabilir. Bu iki haftalık süre devamsızlıktan sayılır. Ayrıca öğrenciler ilk defa kayıt yaptırdıkları derslerin sadece birinden, yarıyılın ilk dört haftası içerisinde çekilebilir.

 

 

 

Öğretim dili

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

MADDE 9 - (1) Lisans programlarında öğretim dili Türkçe'dir. Ancak, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı konulan bölümlerde bazı dersler yabancı dilde yapılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 - (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yeterli talep olduğu taktirde bazı dersler yaz öğretiminde de açılabilir.

 1. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal eğitim süresi ara sınavlar da dâhil en az ondört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
 2. Yaz aylarında yaz öğretimi yürütülebilir.
 3. Yaz öğretimi Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.
 4. Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 5. Dersler ve sınavlar, resmi tatil günlerinde yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Rektörlüğe bilgi verilmek suretiyle bazı dersler ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim programları

MADDE 11 - (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı; bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde belirlenir.

 1. Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik ça- lışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
 2. Fakülte ve yüksekokullarca yürütülen lisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımları; bölümlerin görüşleri doğrultusunda ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından karar- laştırılır.
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili ortak zorunlu dersler olarak ve her biri haftada iki saatten az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyılda okutulur.
 4. Öğretim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğ- rencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise; öğren- cilerin seçerek alabileceği dersler olup, ortak zorunlu dersler hariç kalan tüm derslerin kredi toplamının en az %25'ine

 

tekabül etmesi gerekir. Öğrenci aldığı seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde, aynı dersi tekrar alabileceği gibi varsa açılmış başka bir seçmeli dersle de değiştirebilir.

 1. Programlarda yer alan dersler ile uygulamaların dağılımları, yarıyıllık esasa göre yapılır.
 2. Öğrenciler, başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan veya kredisi değiştirilen dersler yeri- ne; kredi ve içerik bakımından eş veya yakın değerde oldukları, ilgili bölüm tarafından teklif edilen, ilgili kurulca uygun görülen ve Senato tarafından onaylanan dersleri alabilir.
 3. Öğretim programlarındaki değişiklikler ilgili kurul tarafından bahar yarıyılı sonuna kadar belirlenir ve Se- natonun onayı ile kesinleşir.
 4. Seçmeli dersler ilgili öğretim elemanının önerisi ve bölüm kurulunun onayı ile açılabilir. Seçmeli derslere kaydolacak öğrenci sayısının alt ve üst sınırı ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenir.
 5. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü dersleri, danışmanın teklifi ve bö- lümün onayı ile kendi bölümünden veya Üniversite bünyesinde veya dışında yer alan herhangi bir birimden alabilir. Başka birimlerden alınabilecek ders kredi yükü/oranı ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Ön koşullu dersler

MADDE 12 - (1) (Değişik:RG-28/10/2013-28805) Ön koşullu dersler ve ön koşulları, bölüm kurulu tarafından önerilir, ilgili kurul ve Senato kararıyla kesinleşir. Öğrenciler, ön koşulunu sağlamamış oldukları derslere kayıt yaptıramaz.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 13 - (1) (Değişik:RG-28/10/2013-28805) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı derslerle birlikte öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.”

Ders yükü

MADDE 14 - (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün öğretim programında bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş olan yüktür.

 1. AGNO'su 2.25 veya daha yüksek olan öğrenciler, ilgili yarıyıla ait ders kredisi toplamının 1/3 fazlasını aşmamak kaydı ile içinde bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllara ait derslere danışman onayı ile kayıt yaptırabilir.
 2. (Değişik:RG-10/09/2013-28761) İlk iki yarıyıldan sonraki ders kayıtlarında öğrenciler öncelikle daha önceki dönemlerde başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencinin kayıt olduğu derslerin tümü alt yarıyıllara ait başarısız olduğu dersler ise, bu derslerin toplam kredisi yarıyıl ders yükünden fazla olabilir. Fakat alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu derslerin olması halinde, en alttaki yarıyıl derslerden başlamak şartı ile kayıt yaptıracağı derslerin toplam kredisi bulunduğu yarıyıl ders yükünün 1/3 fazlasını aşamaz.
 3. Öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları dersleri, AGNO'larını yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

Derse devam

MADDE 15 - (1) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne

%80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin raporlu oldukları süre devamsızlık süresinden sayılır.

 1. Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aran- mamasına; birimin fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da gö z önüne alınarak, ders sorumlusunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulama- lara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.
 2. Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve karşılaşmalar sebebiyle bölüm başkanlığı- nın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz.
 3. Ders sorumluları öğrencilerin derse devamlarını izlemekle yükümlü ve bu konuda bölüm başkanlığına kar- şı sorumludur.

Staj

MADDE 16 - (1) Eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ve endüstriye dayalı eğitime ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili kurulca belirlenen staj programı esaslarına göre yapılır. Staj süresince ve staj yerlerinde öğrenciler, disiplin yönünden 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(2) Staj yerleri daha önceden belirlenmiş ve birimleri tarafından onaylanmış öğrencilerin, staj yerlerini birimlerinin haberi olmadan değiştirmeleri halinde yapmış oldukları staj geçersiz sayılır.

Bitirme çalışması ve proje çalışması

MADDE 17 - (1) Bitirme çalışması ve proje çalışması alma, çalışmanın süresi, çalışmanın teslimi ve değerlendirilmesi gibi konulara ilişkin usul ve esaslar ilgili bölümce belirlenir ve ilgili kurulun onayı alınarak uygulamaya konulur.

Ders muafiyeti

MADDE 18 - (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjan ile gelen öğrenciler ise kayıt oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak

 

için, derslerin alındığı tarih üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla bölüm başkanlığına başvurabilir. Muafiyet istekleri, bölüm başkanlıklarınca oluşturulacak intibak komisyonunda değerlendirilip, ilgili yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.

(2) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem kredilerini geçmemek koşulu ile muaf oldukları derslerin yerine daha önce hiç almadıkları veya bir üst yıla ait olan dersleri alabilirler.

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyeti

MADDE 19 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan birimlere kayıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görür. Bu öğrencilerden isteyenler yabancı dil muafiyet sınavına girer. Muafiyet sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlerin öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarı gösterirlerse yabancı dil derslerinden muaf olur. Bu sınavın yapılışı, değerlendirilmesi ve alınan notun sağlayacağı muafiyetler, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
 2. Üniversitenin, yabancı dil hazırlık sınıfı okutulan bir birimine başka yükseköğretim kurumundan yatay ve ya dikey geçişle gelen öğrenciler, geldikleri birimde okuyup başarılı oldukları hazırlık sınıfından muaf tutulur. Hazır- lık sınıfı okumadan yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin, yabancı dil yeterlik sınavında yeterlik gösterememele- ri halinde Üniversitede hazırlık sınıfı okumaları gerekir.
 3. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve başarı notlarını içeren bir belge

 

verilir.

 

 

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, isterlerse ikinci yıl bu sınıfı tekrar edebilir veya

 

esas kayıtlı oldukları programa devam edebilirler.

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfı okutulan birimlerde hazırlık sınıfının süresi, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan sürelere dahil değildir. Hazırlık sınıfına ait süre ve başarı esasları Senato tarafından belirlenir.

Yatay-dikey geçişler ve intibak

MADDE 20 - (1) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Üniversite içinden veya dışından fakülte ve yüksekokullara yapılacak yatay geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Üniversitede yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve  Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yatay ve dikey geçiş kontenjanları ilgili kurul tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.
 2. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Üniversiteye dikey geçişle kayıt olan öğrencilerin intibakları Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 21 - (1) (Değişik:RG-10/09/2013-28761) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

 1. (Değişik:RG-10/09/2013-28761) Danışman; lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler, öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri onaylar, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir.
 2. Öğrencilerle ilgili alınan her türlü karardan akademik danışmanlar da bilgilendirilir.
 3. Akademik danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hüküm- lerine göre yürütür.

Yan dal programı

MADDE 22 - (1) Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerin istekleri halinde, kendi lisans programlarına ek olarak başka bir programdan ders almalarına yan dal programı denir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı değildir.

(2) Yan dal programı uygulama usul ve esaslan Senato tarafından belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 23 - (1) Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrenciler; 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami öğrenim süresini kullanmak üzere, kayıtlı oldukları lisans programından başka bir programa ikinci dal olarak devam edip, başarmaları halinde ikinci bir lisans diploması alabilir.

(2) Çift ana dal programı esasları Senato tarafından belirlenir.

 

Değişim programlarında alınan dersler

MADDE 24 - (1) Öğrenciler, Üniversite ile işbirliği anlaşması bulunan yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerin ilgili birimlerinden ders alıp sınavlarına girebilir. Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin, kendi programlarındaki tam

 

karşılığı olan veya eşdeğer sayılabilen derslerin yerine geçmesi ve eşdeğer notun belirlenmesi bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu şekilde alınan derslerin notları AGNO hesaplamasına katılır.

 1. Erasmus/LLP gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt dışındaki üniversite- lere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacakları dersler, bölüm başkanı ve program koordinatörlerinin ortak kararı ile belirlenir. Bu dersler, öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programındaki derslerin aynısı olabileceği gibi eşdeğer dersler de olabilir. Öğrencinin yurt dışı programlarda başarılı olduğu dersler kendi programında karşılığı yoksa, seçmeli ders olarak kaydedilip, bu seçmeli dersin kodu, adı ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi öğrencinin not döküm belgesine kaydedilir.
 2. Yurt dışından gelen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitede aldıkları dersler ile başarı durumlarını gösteren belge verilir.
 3. Yurt dışından gelen öğrencilerin döndükleri tarihte ders kayıtlarının sona ermiş olması durumunda kendile- rine bir haftalık mazeretli kayıt süresi hakkı tanınır.
 4. Değişim programları çerçevesinde öğrenim katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarda belirtilir.

Özel öğrenci

MADDE 25 - (1) Başka bir programın öğrencisi veya mezunu olup Üniversitenin birimlerinde okutulan bir dersi bilgi artırmak amacıyla alanlara özel öğrenci denir. Bu öğrencilere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 26 - (1) Üniversitede lisans öğreniminin normal süresi sekiz yarıyıldır.

(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

 

 

 

Sınavlar

 

RDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

 

MADDE 27 - (1) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz okulu sonu sınavları, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.

 1. Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yö- netim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.
 2. Dini ve milli bayramlar dışında ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde de sınav yapılabilir.
 3. Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca öğrenci kimlik belgele- ri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir.
 4. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.
 5. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
 6. Her öğretim elemanının; bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını, kullanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların başarı puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her yarıyılın ilk iki haftası içinde yazılı olarak vermesi gerekir.
 7. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığı tarafından ara sınav başlangıç tarihinden en az onbeş gün önce ilan edilir ve sınav uygulamalan buna göre yapılır.
 8. Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim elemanı, bu kısa sınav notla- rının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulama- larına mazeretli olarak katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.
 9. Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona ermesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

 

 1. Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden onbeş gün önce ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.
 2. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme sınavları, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.
 3. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.
 4. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara göre hesaplanan dersin başarı notları, ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde inter- net ortamındaki listelere kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.
 5. (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
 6. Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.
 7. (Ek: RG-23/07/2012-28362) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerden, yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl sonunda şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

Tek ders sınav hakkı

MADDE 28 - (1) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Kaydoldukları dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek öğrencilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu ve /veya bütünleme sınavları sonunda başarısız oldukları tek dersi kalarak bu dersin devam ve diğer koşullarını sağlayanlara tek ders sınav hakkı verilir.

 1. Hiç alınmamış dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.
 2. (Değişik:RG-10/09/2013-28761) Tek ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar.
 3. Tek ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 puan ve daha yukarısı olması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.

Başarı puanı ve harf notu

MADDE 29 - (1) Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

 1. (Değişik:RG-10/09/2013-28761) Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:

 

Başarı Puanı

Harf Notu

Katsayı

Başarı Derecesi

90-100

AA

4.00

Pekiyi

85-89

BA

3.50

İyi-Pekiyi

80-84

BB

3.25

İyi

70-79

CB

3.00

Orta-İyi

60-69

CC

2.50

Orta

55-59

DC

2.25

Geçer-Orta

50-54

DD

2.00

Geçer

40-49

FD

1.50

Geçmez

39 ve aşağısı

FF

0

Geçmez

 

EKS

0/Eksik

 

 

DVZ

0/Devamsız

 

 

MEKS

0/Mazeretli eksik

 

 

MUAF

0/yeterli

 

 Ortalamava Katı lmavan Notlar

YT                                   Yeterli

YZ                                   Yetersiz

 1. Bunlardan;
  1. EKS notu; yarıyıl içinde derse devamını sağladığı halde, haklı ve geçerli bir nedenle ders için gerekli koşul- ları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten EKS notu aldığı takdirde, yarıyıl için belirlenen son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EKS notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.
  2. MEKS notu; devam eden bir hastalık, trafik kazası ve benzeri mazeret durumlarında, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EKS notu MEKS notuna dönüştürülür ve bu not ortalama hesaplarına katılmaz. Öğrenci mazeretinin bitiminde, açıldığı ilk yarıyılda ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılarak MEKS notu-

 

nu harf notuna dönüştürmek zorundadır.

 1. DVZ notu; ilgili dersin devamsızlık sınırını aşan, ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine ge- tirmeyen öğrencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında sıfır katsayısı ile işlem görür.
 2. Ortalamaya katılmayan derslere aşağıdaki harf notlan verilir:
  1. YT (yeterli) notu; not ortalamalanna katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.
  2. YZ (yetersiz) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilere verilir.
  3. Muaf Notu; yatay veya dikey geçiş yolu ile Üniversiteye gelen öğrencilere, evvelce almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu tarafından denklikleri kabul edilen dersler için verilir.
 1. Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukanda yer alan tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlarıdır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlarıdır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, AGNO'sunun en az 2.50 olması gerekir.
 2. AGNO'yu yükseltmek için alınan derslerde son not geçerlidir.
 3. Öğretim programlarında yer alan staj, bitirme ödevi gibi faaliyetlerin notları da YT veya YZ olarak verilir. Not döküm belgesinde bu başarılar dip not olarak yazılır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 30 - (1) AGNO; derslerin harf notu karşılığı katsayıları ile derslerin kredi değerleri çarpılarak elde edilen toplam sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. DVZ notu alınmış derslerin kredileri de kredi toplamına dahil edilir.

(2) AGNO, iki haneli ondalık sayı olarak belirlenir.

Onur ve üstün onur öğrencileri

MADDE 31 - (1) Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden AGNO'su 2.50 olan öğrenciler başarılı sayılır. AGNO 3.25-3.49 olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 olan öğrenciler üstün onur listesinde yer alır. Bu listeler bölümlerin ilan panolarında en az bir ay süreyle asılır.

Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 - (1) Not düzeltme işlemleri aşağıda ifade edilen durumlarda gerçekleştirilir:

 1. Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün iç inde bağlı olduğu fakülte dekanlığı- na/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan - lık/müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Bu inceleme sonucunda öğretim elemanının sınav kağıdında maddi hata bulunduğunu tespit etmesi durumunda not düzeltme işlemi için bir form düzenlenir.
 2. Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde ise, ilgili öğretim elemanı ilgili bölüm başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunur.

(2) Her iki durumda da not düzeltme talebi, notun ilanından sonraki onbeş gün içinde ilgili fakülte/yüksekokul bölüm başkanlığı tarafından, onbeş günü geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafindan karara bağlanarak, gerekli değişiklik yapılmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı denetimi, akademik yetersizlik bildirimi

MADDE 33 - (1) Dört yarıyıl sonunda AGNO 2.25'in altında olan öğrencilere akademik yetersizlik bildirimi yapılır. Akademik yetersizlik bildirimi yapılan öğrenciler, üst yarıyıllardan ders alamaz, bu öğrenciler sadece daha önceki yarıyıllarda hiç almadıkları dersler ile FF ve FD aldıkları ve başarılı oldukları derslere kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin tekrar ettikleri derslerden aldıkları son notlar geçerlidir. Bu notlarla AGNO'sunu 2.25'in üzerine çıkaran öğrenciler, üst yarıyıldan ders almaya devam edebilir.

(2) Sekizinci yarıyıl sonunda bütün derslerden başarılı olsalar dahi AGNO'su 2.50'nin altında olan öğrenciler mezun olamaz, bu durumdaki öğrenciler AGNO'larını 2.50'nin üzerine çıkartıncaya kadar derslere yeniden kayıt yaptırmak, derslerin ara ve dönem sonu sınavlarına girmek durumundadır.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 34 - (1) Lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili yükseköğretim kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının uygun programlanna intibak ettirilebilirler. Bu öğrencilerin, ön lisans diploması alması veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlann Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 35 - (1) Sınavlara itiraz süresi tamamlandıktan sonra sınav evrakı; öğretim elemanları tarafından, üzerinde dersin adı, sınav türü, sınav tarihi, teslim tarihi ve teslim edenin unvanı, adı-soyadı ve imzası olan zarf içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav evrakı, bölüm başkanlığında bir yıl saklanır ve dört yıl daha saklanmak üzere ilgili birimin arşivine kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar Mezuniyet ve dereceye giren öğrenciler

MADDE 36 - (1) Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'lanmn en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış

 

olmaları gerekir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye; diploma ile başardığı derslerin isimleri, harf notları ve diğer faaliyetlerin başarılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir not döküm belgesi verilir.

 1. Bir programın mezunlan arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, AGNO virgülden sonra ayırt edici basamağa kadar yürütülür.
 2. Mezun  olan  öğrenciler  arasında  dereceye  girenlere,  mezuniyet  töreninde  başarı  belgeleri  verilir. Bölümlerde dereceye giren öğrencilere de bölüm başkanları tarafından başarı belgeleri verilir.

Diplomalar

MADDE 37 - (1) Fakülte ve yüksekokullardan bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, fakülte, yüksekokul ve bölüm adı ile varsa yan dal adı belirtilmek suretiyle hazırlanan lisans diploması verilir.

 1. Fakülte diplomasında dekan ve Rektörün, yüksekokul diplomasında müdür ve Rektörün imzalarının olması gerekir. Ayrıca, diplomanın arka yüzüne, öğrencinin mezuniyetinin onaylandığına ilişkin ibare yazılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve ilgili bölüm başkanı tarafından imzalanır.
 2. Diplomanın şekli, ölçüleri ve üzerinde yer alacak diğer bilgiler Senato tarafından belirlenir.
 3. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere bölüm başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma öğrenciye verilirken Üniversi- te tarafından geri alınır ve bir yenisi verilmez.
 4. Diploma bir defa için verilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda, belirlenen harç yatırılarak dilekçe ile başvurulması üzerine ikinci nüshası hazırlanır. Bu şekilde verilen diploma üzerinde ikinci nüsha ibaresi konulur.
 5. Diploma ile birlikte her öğrenciye tamamlayıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde; alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değer- lendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce'dir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE  38  -  (1)  Öğrencilerin  disiplin  iş  ve  işlemleri;  2547  sayılı  Kanunun  54  üncü  maddesi  ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır ve bu süreler için katkı payı ödemeleri gerekir. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, hiçbir şekilde Üniversite binalarına ve tesislerine giremez, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde takımlarda yer alamaz.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 39  - (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından, öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenimine ara verilmesine karar verilir:

 1. Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
 2. Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelendirilmiş olmak koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
 3. Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

ç) Belgelendirilmek kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,

 1. Tutukluluk hali,
 2. Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
 3. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
 1. Öğrencinin, mazeretinin ortaya çıkışından itibaren onbeş gün içinde kaydının dondurulması için Üniversi- teye başvurması gerekir. Kaydın dondurulması mazeretin başlangıç tarihinden itibaren yapılır.
 2. Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
 3. Kayıt dondurma ile geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 40 - (1) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

 1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,
 2. Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması.

(2) Kaydı silinen ya da kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrenciye yatırdığı öğrenim katkı payı iade edilmez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 - (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine teb- ligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE  42  -  (1)  Bu  Yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde,  ilgili  diğer  mevzuat  hükümleri  ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 - (1) 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler dışında kalan öğrenciler, 2011-2012 eğitim öğretim akademik yılı başlangıcından itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabii olurlar.

 1. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler, istekleri halinde diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden almak üzere başvurabilirler.
 2. (Ek:RG-23/07/2012-28362) AKTS kredisi, not değerlendirme sistemi ve derslerin kredi değerine ilişkin hükümler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) (Ek:RG-10/09/2013-28761) Bu Yönetmelikte yer alan bütünleme sınav hakkına ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik tabi öğrenciler ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.